• 0 producten
Bestellen
Nieuwsbrief
Aanmelden
Inloggen
v
 
Algemene Voorwaarden van FOA - Fiber Optic Assemblies

Algemene verkoopvoorwaarden FOA

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen FOA B.V. t.h.o.d.n. FOA t.h.o.d.n. Fiber Optic Assembles, hierna: FOA en u, de klant.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als FOA producten en/of diensten van derden koopt/afneemt en deze aan u levert.
 3. Uw voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet.
 4. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
 5. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
 6. Met ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden ook per e-mail bedoeld.

Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst?

 1. Alle aanbiedingen van FOA zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen, tenzij in de offerte iets anders staat. De aanbieding is gebaseerd op de door u verstrekte informatie. Als blijkt dat deze informatie onjuist is, mag FOA de aanbieding aanpassen en komen de kosten voor uw rekening.
 2. Maten, gewichten, afbeeldingen, tekeningen, technische en/of chemische specificaties, soort, hoeveelheid, samenstelling en kwaliteit, opgenomen in de aanbieding, zijn bij benadering.
 3. Wanneer u akkoord gaat met een aanbieding, ontvangt u van FOA een schriftelijke opdrachtbevestiging. De overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke bevestiging of doordat feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden door FOA.
 4. Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag FOA dit doorberekenen aan u.
 5. U kunt geen rechten ontlenen aan eerdere door FOA gedane aanbiedingen of reclamemateriaal.

Artikel 3. Hoe gaat de levering in zijn werk?

 1. FOA zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en FOA mag hiervoor gebruik maken van derden.
 2. De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. De levertermijn gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, mits alle benodigde gegevens zijn ontvangen en eventueel gewenste betalingszekerheid is gegeven.
 3. Het risico van de producten gaat over van FOA op u, op het moment dat de producten in uw feitelijke macht of die van uw hulppersoon komen.
 4. De producten kunnen op verschillende manieren geleverd worden, namelijk:
  - Transport door FOA of ingeschakelde derde.
 • De producten worden door FOA bij u afgeleverd op het door u doorgegeven adres. U moet ervoor zorgen, dat de opslagplaatsen waar FOA de producten moet afleveren, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn.
 • U moet de producten afnemen op het moment dat ze bij u worden bezorgd. Als u de afname weigert of onvoldoende informatie verstrekt die noodzakelijk is voor de levering, dan zullen de producten voor uw risico worden opgeslagen door FOA. U bent de aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd.
 • Of u verzendkosten verschuldigd bent, hangt af van de totale hoogte van uw order in combinatie met het gewicht van uw order. Een overzicht hiervan is te vinden in het verzendkostenoverzicht dat u van ons ontvangt bij de prijslijst.
- Zelf ophalen.
 • De producten worden geleverd aan het magazijn van FOA.
 • U moet de producten afnemen op het moment dat FOA aangeeft dat ze opgehaald kunnen worden. Als u de producten – na sommatie tot afname – na acht dagen nog steeds niet opgehaald heeft, dan mag FOA de producten aan een ander verkopen of voor uw risico opslaan. U bent de aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd. FOA mag in dit geval de overeenkomst ontbinden. 
Artikel 4. Wat kunt u van FOA verwachten?
 1. FOA zal haar werkzaamheden naar haar beste kennis, ervaring en wetenschap, zorgvuldig uitvoeren. FOA zal uw belangen naar beste kunnen behartigen.
 2. FOA zal u op de hoogte houden van de uitvoering van de werkzaamheden wanneer u hierom vraagt. Als u hierom vraagt, wordt alle informatie over de voortgang aan u verstrekt.
 3. Als er een tijdschema is opgenomen in de overeenkomst dan zal FOA ervoor zorgen dat dit tijdschema zoveel mogelijk wordt nageleefd. Het gaat echter niet om fatale termijnen. Bij overschrijding van het tijdschema moet u FOA schriftelijk een redelijke termijn van ten minste 14 dagen geven om alsnog na te komen.
 4. FOA zal al uw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover FOA behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat. 
Artikel 5. Wat zijn uw verplichtingen?
 1. U moet alle gegevens, die FOA nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan FOA overhandigen. U bent ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn.
 2. FOA hoeft de door u verstrekte informatie alleen globaal te toetsen en dan alleen aan de normen binnen het vakgebied van FOA.
 3. Wanneer er vertraging ontstaat bij het uitvoeren van de overeenkomst, en deze vertraging aan u is toe te rekenen, zullen alle kosten en schades die hieruit voortvloeien voor uw rekening en risico komen.
 4. U bent verplicht om geleverde producten direct na ontvangst te keuren en te controleren. Eventuele bezwaren, gebreken of defecten moeten onmiddellijk (binnen twee dagen) schriftelijk aan FOA worden gemeld. Zonder deze melding worden de betreffende producten geacht te zijn geleverd zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt ervan uitgegaan dat FOA conform de overeenkomst heeft geleverd. Klachten met betrekking tot niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen direct (binnen twee dagen) na constatering schriftelijk te worden gemeld aan FOA zodat FOA in staat is de klacht te onderzoeken en zo nodig reparaties te verrichten.
 5. Het melden van een klacht schort uw betalingsverplichting niet op.
 6. Als door FOA een analyse op basis van uw gegevens is gemaakt, dan bent u verplicht om de inhoud hiervan goed tot u te nemen. Als er sprake is van een onjuistheid van of tekortkoming in de analyse, die door u had kunnen worden opgemerkt, dan moet u FOA hiervan binnen twee maanden na ontvangst van de analyse, op de hoogte stellen.
 7. Analyses die door FOA zijn gegeven mogen niet voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze zijn opgesteld en verstrekt.
 8. U sluit zelf een overeenkomst met derde partij. De derde partij is verantwoordelijk voor de nakoming van de afspraken in deze overeenkomst. Als er problemen ontstaan bij de uitvoering van deze overeenkomst, dan kunt u hierop alleen de derde partij aanspreken en niet FOA.
 9. Indien u niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, is FOA gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van u.
Artikel 6. Wat zijn de kosten van de producten van FOA?
 1. In de overeenkomst zijn de door u te betalen kosten in euro’s vastgelegd.
 2. Alle kosten zijn exclusief btw. Ook andere door de overheid opgelegde heffingen, transport- en afleveringskosten, reis- en verblijfkosten in het buitenland, gebruik van bijzondere installaties zijn niet inbegrepen.
 3. FOA heeft het recht om in de contractperiode de prijs te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor FOA met zich meebrengen. Wijzigingen gaan binnen één maand na aankondiging daarvan in. Bent u het niet eens met wijziging van de kosten? Dan kunt u binnen acht dagen na de aankondiging van de wijziging, de overeenkomst met FOA schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
 4. Wanneer u nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag FOA haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
 5. U aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven. Kosten voor extra werkzaamheden/producten zullen mondeling worden besproken en apart aan u in rekening gebracht.
Artikel 7. Hoe betaalt u voor de producten van FOA?
 1. FOA verstuurt rechtstreeks een factuur aan u, deze moet u binnen 30 dagen na de factuurdatum voldoen, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
 2. Wanneer FOA in gedeelten levert, mag ieder gedeelte afzonderlijk worden gefactureerd.
 3. Voor professionele partijen geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u direct in verzuim verkeert en na de vervaldag van de factuur, rente verschuldigd bent. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente. Ook moet u dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van FOA betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.
 4. FOA heeft het recht om zekerheid van u te vorderen voor het nakomen van uw (betalings)verplichtingen. Ook is FOA bevoegd om de betalingsvoorwaarden te wijzigen wanneer zij van mening is dat uw financiële positie of uw betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft.
 5. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan moet u dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan FOA laten weten. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Bezwaren tegen de factuur schorten uw betalingsverplichting niet op.
Artikel 8. Wanneer en hoe eindigt de overeenkomst?
 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals opgenomen in de overeenkomst.
 2. Beide partijen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Dit kan alleen tegen het einde van de contractperiode of, wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, met een opzegtermijn van één maand.
 3. Als u de overeenkomst opzegt, moet u de kosten vergoeden die hierdoor door FOA gemaakt moeten worden.
 4. Als u de overeenkomst annuleert, moet u de kosten vergoeden die hierdoor door FOA zijn of nog gemaakt moeten worden en de schade die zij lijdt, tot een redelijk bedrag, vergoeden onverminderd het recht van FOA om schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover de schade het redelijke bedrag overtreft. Het redelijk bedrag wordt berekend op basis van onderstaande staffel:
  a. bij annulering tot 8 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: 50% van de offerte;
  b. bij annulering langer dan 1 dag korter dan 8 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: 80% van de offerte;
  c. bij annulering 1 dag of korter voor de aanvang van de werkzaamheden: 100% van de offerte.
 5. FOA mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer:
  a. u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt en/of weigert betalingszekerheid te stellen;
  b. er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden.
  FOA hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan u en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim.
 6. FOA heeft het recht om de overeenkomst uit te blijven voeren. 
Artikel 9. Hoe gebruikt u de internetsite?
 1. Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. U kunt geen klacht indienen over geconstateerde gebreken als het bovengenoemde wijzigingen in het product betreffen.

Artikel 10. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?

 1. Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor FOA niet, niet tijdig of niet naar behoren haar producten kan leveren, zonder dat dat de schuld van FOA is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van FOA.
 2. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van FOA.
 3. Wanneer er sprake is van overmacht mag FOA de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen.
 4. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. FOA is aan u geen schadevergoeding verschuldigd. 
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door FOA geleverde producten blijven eigendom van FOA totdat u het volledig verschuldigde bedrag betaald heeft.
 2. U mag deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten niet verpanden of op een andere manier bezwaren.
 3. Als een derde beslag legt op deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of een recht hierop wil vestigen, dan moet u dit FOA zo snel mogelijk laten weten.
 4. U bent verplicht om, indien mogelijk, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal. Als FOA hierom vraagt, mag FOA de polis van de verzekering inzien.
Artikel 12. Geheimhouding
 1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor uw werknemers en door u ingeschakelde derden.
 2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten
 1. U mag het werk van FOA niet openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij FOA hiervoor schriftelijke toestemming aan u geeft. FOA heeft het auteursrecht over alle door of namens haar tot stand gebrachte werken.
 2. U blijft eigenaar van de stukken die u aan FOA ter inzage heeft gegeven.
 3. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de internetsite en op lay-out en vormgeving van de internetsite zijn van FOA en/of haar licentiegevers. U mag geen inbreuk maken daarop, waaronder ook wordt verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de internetsite.
Artikel 14. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens
 1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.
 2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
 3. Wanneer FOA als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) optreedt gelden de volgende bepalingen:
  a. FOA is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door FOA noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst.
  b. Wanneer FOA persoonsgegevens verwerkt van de klant geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
  c. FOA gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om de klant van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
  d. FOA treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
 4. Wanneer de betrokkene een beroep wil doen op één van de rechten die zij op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk worden ingediend via info@foanederland.nl. FOA zal dit verzoek binnen de wettelijke termijnen in behandeling nemen.
 5. FOA verstrekt uw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij uw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan vraagt FOA u eerst om toestemming. Met organisaties die uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Artikel 15. Wie is waarvoor aansprakelijk?
 1. FOA verleent haar diensten naar beste weten en kunnen. FOA kan echter niet de garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook behaald zal worden.
 2. FOA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade. Ook niet indien deze schade direct of indirect verband houdt met vertraging of opschorting. FOA is enkel aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.
 3. Als FOA aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat met betrekking tot deze schade per gebeurtenis wordt uitgekeerd door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van FOA. Wanneer het maximum verzekerde bedrag hoger is dan het bedrag van de opdracht, dan is FOA slechts aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde diensten.
 4. Schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.
 5. Als u door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kunt u deze claim niet doorleggen aan FOA.
 6. De informatie op de internetsite wordt door FOA met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. FOA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 7. FOA draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven.
 8. U bent aansprakelijk voor schade aan de door u ter beschikking gestelde materialen en de schade die ontstaat doordat het door u ter beschikking gestelde materiaal niet deugdelijk is. Deze aansprakelijkheid ziet onder meer, maar niet uitsluitend, op schade die FOA lijdt doordat het door FOA gemaakte product door het ondeugdelijke materiaal gebreken vertoont.
 9. Iedere aansprakelijkheid van FOA vervalt wanneer u niet binnen één jaar nadat het product is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als u FOA niet binnen één maand na ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming, FOA daarvan schriftelijk in kennis stelt.
Artikel 16. Wijziging van deze voorwaarden
 1. FOA kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
 2. FOA kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.
Artikel 17. Klachten en geschillen
 1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen twee maanden nadat u kennis heeft genomen van de klacht, aan FOA worden voorgelegd.
 2. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechter te rechtbank Oost-Brabant. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.
Artikel 18. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.

D 0104 versie 002 Algemene verkoopvoorwaarden FOA BV 01-01-2020.